ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:

ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Στην πόλη Αθηνών, Ελλάδα,  ημερομηνία.

Εμεις, κος , ημ. γέννησης , τόπος γέννησης π.Μόσχα, ιθαγένεια:γεν. αρεν, κάτοχος διαβατηρίου, εκδ. Από το τμήμα , , κάτοικος στη διεύθυνση:  οδ.  αρ.  ,

κα   ημ. γεν. , τόπος γέννησης , ιθαγένειαα, γεν.:θηλ, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμόεκδ. , κάτοικος στη διεύθυνση: πόλη 

που θα ονομάζονται στο εφεξής «Σύζυγοι» καταρτίζουν  το παρόν Συμβόλαιο με τους παρακάτω όρους:

 1.    Γενικές Διατάξεις

1.1.     Όλη την περιουσία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται  και όχι περιορίζεται και αποτελείται από κινητά και ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές και άλλα αξιόγραφα (εκτός αξιογράφων και τίτλων για κομιστή), ποσοστό / μερίδιο στην ιδιοκτησία και (ή) επί του κέρδους από εμπορικές επιχειρήσεις, το οποίο θα αποκτάται από τους συζύγους κατά τη διάρκεια του γάμου τους, αποτελεί στην διάρκεια τους γάμου και σε περίπτωση της λύσεώς τους την προσωπικη περιουσία του συζύγου στο όνομά του οποίου αποκτήθηκε, περιήλθε και καταχωρήθηκε για της περιπτώσεις που προβλέπονται με τον Νόμο.

Συναίνεση του έτερου συζύγου για τη διαχείρηση της περιουσίας του άλλου συζύγου δεν απαιτείται.

 2.          Ιδιαιτερότητες νομικού καθεστώτος αυτοτελών μορφών περιουσίας

2.1.     Η ακίνητη περιουσία ή περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτάται από τον έναν Σύζυγο μετά τη σύναψη του παρόντος Συμβολαίου με οποιοδήποτε τρόπο, ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν που αποκτά, ακόμα και εαν αποκτηθεί εις βάρος της περιουσίας του έτερου των συζύγων ή των εισοδημάτων του, ακόμη και εάν πραγματοποιήθηκαν οι επενδύσεις που αυξησαν σημαντικά την αξία του ακινήτου (γενική ανακαίνιση, διαμόρφωση, ανακατασκευή κλπ.).

3.          Συμπληρωματικές διατάξεις 

3.1.     Η περιουσία, που ανήκει στον έναν Σύζυγο νομίμως ή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Συμβολαίου δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως κοινή περιουσία των συζύγων για τον λόγο ότι κατά τη διάρκεια του γάμου εις βάρος της κοινής περιουσίας των συζύγων ή προσωπικής περιουσίας του έτερου Συζύγου πραγματοποιήθηκαν οι επενδύσεις που άυξησαν συμαντικά της αξία του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Συνάμα, ο έτερος σύζυγος δεν έχει δικαίωμα ποσοστιαίας αποζημίωσης για την αξία πραγματοποιηθέντων επενδύσεων.

3.2.     Καθένας από τους Συζύγους μετά την κατάρτιση του παρόντος Συμβολαίου ευθύνεται μόνο για της υποχρεώσεις του έναντι των δανειστών του και στα πλαίσια της ακίνητης περιουσίας που του ανήκει. Σε περίπτωση ανεπάρκειας της περιουσίας αυτής ο Δανειστής δεν έχει δικαίωμα να στραφεί την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από την περιουσία του έτερου Συζύγου, ούτε από κινητή ούτε από την ακίνητη περιουσία του.

Οι Συζυγοι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα προσωπικά χρέη του καθένα μετά την υπογραφή του παρόντος Συμβολαίου.

3.3.     Ο καθένας από τους συζύγους είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί στους δανειστές του για την ύπαρξη του παρόντος, τυχόν τροποποιήσεις του ή της λύσεως του προγαμιαίου Συμβολαίου.

4.          Τελικές Διατάξεις 

4.1.     Το παρόν Συμβόλαιο ισχύει από τη στιγμή της σύναψεις γάμου μεταξύ των συμβαλλόμενων.

4.2.     Τα έξοδα για την κατάρτιση του παρόντος καταβάλει ο κος .

4.3.     Το παρόν Συμβόλαιο περιέχει τις δηλώσεις των συμβαλλόμενων σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης μεταξύ τους, ακυρώνει και καθιστά ανίσχυρες όλες τις άλλες υποχρεώσεις και εντυπώσεις που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν διαφορετικά από τους συμβαλλόμενους, είτε σε προφορικό είτε σε γραπτό λόγο μέχρι την κατάρτιση του παρόντος Συμβολαίου.

4.4.     Το παρόν Συμβόλαιο συντάχθηκε σε τρια αντίτυπα, ένα εκ των οποίων θα φυλάσσεται στο αρχείο της Συμβολαιογράφου ____, και τα άλλα παραλαμβάνει ο κος  ____ και η κα ____  ο καθένας

____________________________________________________________________________________

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου, οι σύζυγοι μπορούν, πριν από το γάμο ή κατά τη διάρκειά του, να ρυθμίσουν με σύμβαση τις συνέπειες του γάμου στην περιουσιακή τους κατάσταση. 

Ο θεσμός αυτός είναι άγνωστος στους πολίτες. Και όσοι ενδιαφέρονται και ρωτούν για προγαμιαίο συμβόλαιο, συνήθως έχουν στο μυαλό τους ένα συμβόλαιο, όπου ο μέλλων σύζυγος ή  μέλλουσα σύζυγος δεν θα έχει καμμία αξίωση στην περιουσία που θα δημιουργήσουν κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Η σύμβαση της κοινοκτημοσύνης καταρτίζεται συμβολαιογραφικά και καταχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 1403 παρ. 2 ΕΑΚ στο ενιαίο ειδικό δημόσιο βιβλίο το οποίο τηρείται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου. Στο  συμβόλαιο για την κοινοκτημοσύνη δεν πρέπει να υπάρχουν παραπομπές σε έθιμα, σε νόμο που δεν ισχύει ή σε αλλοδαπό νόμο.  

Με το σύστημα της κοινοκτημοσύνης θεσπίζεται κοινωνία δικαιώματος πάνω στην περιουσία που δημιουργείται μέσα στο γάμο και διακρίνεται σε καθολική και μερική κοινοκτημοσύνη. Επίσης με το σύστημα αυτό κανένας δεν μπορεί να διαθέσει την κοινή περιουσία, χωρίς τη συναίνεση του άλλου.  

Με την εν λόγω σύμβαση, οι σύζυγοι δύνανται να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση της κοινοκτημοσύνης, τη διοίκηση των στοιχείων της κοινής περιουσίας, τη λήξη της κοινοκτημοσύνης κ.λπ. 

Οι σύζυγοι δύνανται ελεύθερα να τροποποιούν το ισχύον μεταξύ τους συμβόλαιο.