ηλεκτρονική άδεια διαμονής στην Ελλάδα

otpechatok

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: 7642 /17                                             Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Δ/νσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης                                                                                                                      (με την παράκληση να ενημερωθούν τα οικεία τμήματα) 

Πληροφορίες: :

Ταχ. Κώδικας: 2131361257 2131361239

p.tsipa@ypes.gr Ευαγγελιστρίας 2 105 63 
 

Εγκύκλιος αριθ.: 7 
ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικής άδειας διαμονής με την μορφή του αυτοτελούς εγγράφου 

H χώρα μας, σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 380/2008, έχει την υποχρέωση, η οποία είναι κοινή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εισάγει στην άδεια διαμονής, που λαμβάνουν οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη, τα βιομετρικά τους δεδομένα (δύο δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία προσώπου). Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Υπουργείο, ήδη από το 2011, προώθησε με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 4018/11 (Α ́215) την αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης, ώστε: 

(α) να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν στη μορφή, στο περιεχόμενο και στη διαδικασία ενσωμάτωσης των βιομετρικών δεδομένων στην άδεια διαμονής υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου και 

(β) να ιδρυθούν οι «υπηρεσίες μίας στάσης» για την εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών, ανασχεδιάζοντας, στο πλαίσιο αυτό, την διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής και μεταφέροντας την αρμοδιότητα παραλαβής των αιτήσεων και επίδοσης των αδειών διαμονής από τα γραφεία αλλοδαπών των δήμων της χώρας στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Στόχος της δημιουργίας των «υπηρεσιών μιας στάσης» ήταν η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών, η σημαντική μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής και, ιδίως, η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος υψηλής ασφάλειας, όπως απαιτείται από την προαναφερόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις συναφείς εφαρμοστικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Πέραν της δημιουργίας των «υπηρεσιών μίας στάσης», απαραίτητος ήταν ο εκσυγχρονισμός του πληροφοριακού συστήματος της μετανάστευσης, ώστε αυτό να αναμορφωθεί στη βάση σύγχρονων τεχνολογιών και να συμπεριλάβει το νέο τμήμα της διαδικασίας που αφορά στη συλλογή και τήρηση των βιομετρικών δεδομένων των αλλοδαπών, καθώς και στην εκτύπωση και διαχείριση της νέας ηλεκτρονικής άδειας διαμονής. 

Έτσι, η ηλεκτρονική άδεια διαμονής, έχει σχεδιασθεί ως ένα ασφαλές έγγραφο, υψηλών προδιαγραφών, το οποίο παρέχει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα έναντι πιθανών παραποιήσεων για την προστασία τόσο των ελληνικών και των ευρωπαϊκών αρχών επιβολής του νόμου, όσο και ιδίως του ίδιου του κατόχου του εγγράφου. Επισημαίνεται ότι τα βιομετρικά δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, δηλαδή για τον έλεγχο της γνησιότητας του εγγράφου και της ταυτοπροσωπίας του κατόχου με το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ο τίτλος. 

Στο πλαίσιο αυτό, από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017, αλλάζει ο μορφότυπος, με τον οποίο εκδίδονται οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

Συγκεκριμένα, οι άδειες διαμονής δεν θα εκδίδονται πλέον με την μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας που επικολλάται επί του διαβατηρίου ("βινιέτα"), αλλά με την μορφή του αυτοτελούς εγγράφου, το οποίο έχει τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του αλλοδαπού, τα απαιτούμενα βιομετρικά δεδομένα (ψηφιακή φωτογραφία προσώπου και δύο ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα), καθώς και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων ("RF Chip"), ως μέσο αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.

 Οι βασικές λεπτομέρειες εφαρμογής της σχετικής διαδικασίας, όπως γνωρίζετε, ρυθμίζονται στο άρθρο 1 του ν.4018/2011 (215 Α ́), ενώ έχουν ήδη εκδοθεί οι προβλεπόμενες σε αυτό, εφαρμοστέες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες είναι οι εξής: 

(α) κυα υπ ́αριθ. 52500/2014 (2849/Β/22.10.2014) «Διαδικασία λήψης, τήρησης και καταστροφής των βιομετρικών δεδομένων που εισάγονται στις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/11 (ΦΕΚ 215 Α ́)», 

(β) κυα υπ ́αριθ. 21929/2014 (1217/Β/13.05.2014) «Καθορισμός τέλους που αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών που εκδίδεται με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου», 

(γ) κυα υπ ́αριθ. 42267/2013 (2298/Β/16.09.2013) «Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, της εκτύπωσης των αδειών διαμονής, οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.»,

 (δ) κυα υπ ́αριθ. 23959/2013 (1321/Β/30.05.2013) «Έκδοση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου. Καθορισμός των στοιχείων, ενδείξων και πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονται, δυνητικώς ή εναλλακτικώς, στην άδεια διαμονής, καθώς και προσδιορισμός των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην άδεια αυτή, προς εθνική χρήση.» (η εν λόγω απόφαση τελεί υπό αναθεώρηση) & 

(ε) κυα σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της έκδοσης των αδειών διαμονής με τον μορφότυπο του αυτοτελούς εγγράφου (η κυα θα έχει εκδοθεί πριν την 20η Φεβρουαρίου, η οποία έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας έκδοσης του νέου εγγράφου) 

Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής θα χορηγείται σε όλους τους πολίτες τρίτης χώρας, των οποίων το καθεστώς διαμονής εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του ν.4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης) και του π.δ.106/2007 (μέλη οικογένειας ευρωπαίων πολιτών), είτε πρόκειται για αρχική χορήγηση, είτε για ανανέωση της άδειας διαμονής. Η άδεια αυτή θα μπορεί να χορηγείται και στους πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου, εφόσον, κατά τα λοιπά, πληρούνται οι κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις.

 Τονίζεται ότι όσοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν εφοδιαστεί ή θα εφοδιαστούν μέχρι την 20.2.2017 με άδεια διαμονής με τη μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας δεν θα απαιτείται να την αντικαταστήσουν με την ηλεκτρονική άδεια διαμονής, καθώς αυτή θα γίνεται δεκτή για όλες τις συναλλαγές μέχρι τη λήξη της.

Η αντικατάσταση θα διενεργηθεί κατά την ανανέωσή ή την επανέκδοσή της στην περίπτωση λήξης του διαβατηρίου επί του οποίου έχει επικολληθεί η άδεια διαμονής με την μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν θα απαιτηθεί η αντικατάσταση της τρέχουσας άδειας διαμονής με ηλεκτρονική άδεια διαμονής, λόγω του δικαιώματος κινητικότητας που παρέχεται σε κάποιες κατηγορίες αδειών διαμονής (επί μακρόν διαμένοντες ή κάτοχοι EU Blue Card), η αντικατάσταση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν την λήξη της άδειας διαμονής, ακολουθώντας τη διαδικασία της επανέκδοσης και με την ως άνω αιτιολογία.

 (Ι) Υποδοχή και υποβολή αίτησης

(Ια) Η Αίτηση 

(Ιβ) Αδυναμία λήψης βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικών αποτυπωμάτων ή δείγματος υπογραφής) 

(Ιγ) Αναγραφή τόπου γέννησης (πόλη) αιτούντος

(Ιδ) Τέλος για το κόστος εκτύπωσης της κάρτας

(Ιε) Έγγραφη ειδοποίηση για λήψη βιομετρικών δεδομένων

 (ΙΙ) Λήψη βιομετρικών δεδομένων

(ΙΙα) Διαδικασία λήψης των βιομετρικών δεδομένωνΔείγμα υπογραφήςΦωτογραφία προσώπουΣάρωση εντύπουΣάρωση διαβατηρίουΔακτυλικά αποτυπώματα

(ΙΙβ) Απόρριψη βιομετρικών στοιχείων από τον κεντρικό έλεγχο

 (IΙΙ) Ηλεκτρονική Υπογραφή των αποφάσεων (ξεχρέωμα σχεδίου)

(ΙV) Παραλαβή των εκτυπωμένων εντύπων από τον εκτυπωτικό φορέα

(V) Η Διαδικασία Επίδοσης(VI)

  Ι. Υποδοχή και υποβολή αίτησης Το νέο ΟΠΣ Μετανάστευσης παρουσιάζει ουσιαστικές βελτιώσεις και διευκολύνσεις, τόσο ως προς την εμφάνιση και την χρήση του (νέες καρτέλες εργασίας, αυτοματοποίηση διαδικασιών για τη διευκόλυνση και εξασφάλιση του χρήστη από λάθη, μείωση των χειρόγραφων διαδικασιών, παροχή βοήθειας και αντιμετώπισης προβλημάτων εντός του συστήματος, κ.α.), όσο και ως προς τα παραγόμενα από αυτό αποτελέσματα (ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς, δημιουργία προτυποποιημένων ή προσαρμοσμένων αναφορών, κ.α. ). Το υποσύστημα της λήψης των βιομετρικών δεδομένων αποτελεί μέρος της συνολικής διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών και ως εκ τούτου επηρεάζει, περισσότερο ή λιγότερο, τη διαδικασία σε όλα τα στάδια αυτής, ιδίως την υποβολή της αίτησης και την επίδοση των αδειών διαμονής. Για το λόγο αυτό και για την συνολικότερη αποτύπωση των ουσιωδών αλλαγών που έχει επιφέρει η υποχρέωση συμπερίληψης των βιομετρικών δεδομένων στις άδειες διαμονής, ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των νέων στοιχείων και των τροποποιήσεων επί των μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενων ενεργειών, τόσο σε επίπεδο διοικητικών διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής τους μέσω του νέου ΟΠΣ Μετανάστευσης. Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση μίας απόφασης για την χορήγηση ή όχι μιας άδειας διαμονής, είναι πλέον πλήρως μηχανογραφημένες και ασκούνται, σχεδόν αποκλειστικά, μέσω του νέου ΟΠΣ. 

(α) Η Αίτηση 

Το γεγονός ότι η ηλεκτρονική άδεια διαμονής, ως αυτοτελές πλέον έγγραφο, δεν επικολλάται, πλέον, στο διαβατήριο, σημαίνει πρακτικά ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου, τα οποία στην περίπτωση της βινιέτας αντλούνταν από το διαβατήριο, έχουν πλέον εισαχθεί και εκτυπώνονται στο σώμα της νέας άδειας. Έτσι, στην ηλεκτρονική άδεια διαμονής εκτυπώνονται υποχρεωτικά πλέον τα εξής στοιχεία:

 (α) η φωτογραφία του κατόχου, 

(β) η κατά περίπτωση ένδειξη σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης του κατόχου στην αγορά εργασίας (με διαφορετική μορφή σε σχέση με τη μορφή που είχε στη βινιέτα), καθώς και η ένδειξη (για εθνική χρήση) σχετικά με τον κωδικό της υπηρεσίας που έχει εκδώσει την άδεια διαμονής και τον αριθμό φακέλου,  

(γ) η ψηφιοποιημένη υπογραφή του κατόχου (εφόσον αυτός είναι άνω των 12 ετών), 

(δ) η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης του κατόχου, όπως αυτός αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο ταξιδιωτικό έγγραφο του κατόχου, 

(ε) ο κωδικός της χώρας γέννησης, 

(στ) το φύλο, 

(ζ) η κατά περίπτωση ένδειξη σχετικά με τη διάταξη του νόμου, βάσει της οποίας έχει χορηγηθεί η συγκεκριμένη άδεια διαμονής και

 (η) η κατά περίπτωση ένδειξη σχετικά με τα δακτυλικά αποτυπώματα, σε περίπτωση που η κάρτα δεν περιλαμβάνει δακτυλικό/α, λόγω προσωρινής ή μόνιμης αναπηρίας, σε κάποιο ή και στα δύο χέρια. Ήδη από το στάδιο της υποβολής νέας αίτησης εμφανίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες που εκτελούνται με το νέο σύστημα, οι οποίες σχετίζονται με την έκδοση της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής και την εισαγωγή στο σύστημα των απαιτούμενων νέων πληροφοριών.

 (β) Αδυναμία λήψης βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικών αποτυπωμάτων ή δείγματος υπογραφής) 

Η αδυναμία λήψης βιομετρικών δεδομένων αναφέρεται σε καταστάσεις κατά τις οποίες υφίσταται, μερική ή ολική, αδυναμία του αιτούντος να υποβληθεί

(α) στη διαδικασία λήψης των δακτυλικών του αποτυπωμάτων ή/και

(β) στη διαδικασία λήψης δείγματος της υπογραφής, λόγω προσωρινής ή μόνιμης αδυναμίας, την οποία και πιστοποιεί με την προσκόμιση σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού (βλ. αναλυτικότερα παρακάτω). 

Λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων περιπτώσεων που μπορεί να εμφανιστούν (ακρωτηριασμός ή αναπηρία, προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία, στο δείκτη ή/και σε κάποιο επόμενο δάκτυλο της σειράς ή στο ένα ή και τα δύο χέρια), το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαμορφώσει το σενάριο της λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, ήδη από την υποβολή της αίτησης, ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα. 

Ένα σημαντικό νέο στοιχείο αποτελεί η υποχρέωση προσκόμισης ιατρικού πιστοποιητικού, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η λήψη των βιομετρικών δεδομένων, από κανένα χέρι, λόγω προσωρινής ή μόνιμης αδυναμίας για ιατρικούς λόγους. 

Κατά την υποβολή του δικαιολογητικού «Αίτηση Χορήγησης/ Ανανέωσης/Επανέκδοσης Άδειας Διαμονής» υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης στο  σύστημα ότι υφίσταται αδυναμία λήψης των βιομετρικών δεδομένων (τσεκάροντας το αντίστοιχο πεδίο). Μετά την αποθήκευση, στην καρτέλα αυτή, προστίθεται αυτόματα ένα επιπλέον δικαιολογητικό «Αδυναμία λήψης βιομετρικών», στο οποίο, κατά την υποβολή του, πρέπει να συμπληρωθούν (στο πεδίο των παρατηρήσεων), τα στοιχεία του εγγράφου που πιστοποιεί την αδυναμία. Η προσθήκη της εν λόγω πληροφορίας, σε αυτήν την φάση, αφορά μόνον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται καμία δυνατότητα λήψης δακτυλικού αποτυπώματος από κανένα χέρι. Στην περίπτωση, ωστόσο, αδυναμίας λήψης αποτυπωμάτων σε ένα χέρι ή σε κάποια δάκτυλα, η πληροφορία αυτή συμπληρώνεται αναλυτικά, κατά την υποβολή του δικαιολογητικού «Αδυναμία λήψης βιομετρικών». Το ίδιο ισχύει και στην πληροφορία σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής από πλευράς του ενδιαφερομένου δείγματος υπογραφής. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται το εξατομικευμένο σενάριο λήψης που θα ακολουθηθεί κατά την διαδικασία λήψης, σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας (βλ. κατωτέρω διαδικασία λήψης των βιομετρικών δεδομένων). 

(γ) Αναγραφή τόπου γέννησης (πόλη) αιτούντος 

Νέο στοιχείο αποτελεί, επίσης, η καταχώρηση του τόπου γέννησης, ως υποχρεωτικού πεδίου, κατά την εισαγωγή των στοιχείων της Αίτησης Χορήγησης Άδειας Διαμονής. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας καταχώρησης του στοιχείου αυτού προκύπτει από το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα νέα εκτυπώσιμα πεδία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην πίσω όψη της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής. 

Έτσι, με τη σειρά που εμφανίζονται τα πεδία, στην υποβολή της αίτησης, πρώτα θα πρέπει να καταχωρηθεί η «χώρα γέννησης». Όταν η χώρα γέννησης είναι τρίτη χώρα ή κάποιο κράτος μέλος της Ε. Ένωσης, ως υποχρεωτικό εμφανίζεται μόνο το πεδίο «Τόπος γέννησης (en)», το οποίο συμπληρώνεται, με λατινικούς χαρακτήρες. Το πεδίο «Τόπος γέννησης (gr)» παραμένει ως μη υποχρεωτικό και δεν θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε καταχώρηση εκεί. Στην περίπτωση που η χώρα γέννησης είναι η Ελλάδα και τη στιγμή που καταχωρείται η πληροφορία αυτή, αυτόματα εμφανίζεται, ως υποχρεωτικό, το πεδίο «Τόπος γέννησης (gr)», το οποίο και πρέπει να συμπληρωθεί με ελληνικούς χαρακτήρες. Συνεχίζει να είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ελληνικού τοπωνύμιου και με λατινικούς χαρακτήρες, στο πεδίο «Τόπος γέννησης (en)». 

Η μετεγγραφή του ελληνικού τοπωνύμιου σε λατινικούς χαρακτήρες πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ELOT 743 (παρ. Α.19, υπ ́αριθμ. 23959/2013 κυα), το οποίο αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο για την μετεγγραφή των 
χαρακτήρων μεταξύ των διάφορων επίσημων γλωσσών, το οποίο χρησιμοποιείται και στα διαβατήρια. Σε πρώτη φάση εφαρμογής του νέου ΟΠΣ, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί αυτοματοποιημένο σύστημα μετεγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα (θα ενσωματωθεί σε νεότερη έκδοση), οι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται το αντίστοιχο εργαλείο που προτείνεται από τη Δ/νση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, όπως έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διαδρομή http://www.passport.gov.gr/elot-743.html. 

Στην επόμενη φάση, κατά την καταχώρηση του τόπου γέννησης στα ελληνικά, θα πραγματοποιείται αυτόματη μετεγγραφή του τόπου γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες, στο αντίστοιχο πεδίο.

 Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το στοιχείο αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτούντος και θα πρέπει να καταχωρείται, όπως ακριβώς αναγράφεται εκεί. 

Προκύπτουν οι εξής περιπτώσεις: 

α) Ο τόπος γέννησης δεν αναγράφεται στο διαβατήριο (ελάχιστες περιπτώσεις διαβατηρίων παλαιού τύπου) ή αναγράφεται με τρόπο μη αποδεκτό από τις ελληνικές αρχές. Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει, επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης, επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση του εν λόγω πιστοποιητικού, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το τοπωνύμιο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, ακόμη κι αν η γλώσσα της χώρας προέλευσης δεν χρησιμοποιεί λατινικό αλφάβητο. 

β) Ο τόπος γέννησης ανήκει σε χώρα εκτός Ελλάδας: στην περίπτωση αυτή το τοπωνύμιο καταχωρείται, στο αντίστοιχο πεδίο, με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς αναγράφεται στο διαβατήριο του αιτούντος, ακόμη και αν αυτό είναι πόλη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ελάχιστες περιπτώσεις το τοπωνύμιο μπορεί να αναγράφεται σε γλώσσα που δεν χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. αραβική ή κυριλλική γραφή), χωρίς να υφίσταται μετεγγραφή του με λατινικούς χαρακτήρες. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται η υπό στοιχείο (α) ανωτέρω διαδικασία.

 γ) Ο τόπος γέννησης είναι πόλη της Ελλάδας: αναγράφεται ακριβώς όπως στο διαβατήριο ή το ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτούντος. Στην περίπτωση μη αναγραφής του ή αναγραφής με τρόπο μη αποδεκτό από τις ελληνικές αρχές, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίζει πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο ελληνικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει σαφώς το ελληνικό τοπωνύμιο.    

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για νέο στοιχείο, το οποίο εισάγεται στη διαδικασία και εκτυπώνεται στη νέα άδεια διαμονής, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, από πλευράς σας για την ενημέρωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, των αιτούντων για την αναγκαιότητα ορθής παροχής του απαιτούμενου στοιχείου. 

(δ) Τέλος για το κόστος εκτύπωσης της κάρτας 

Όπως ήδη γνωρίζετε, το αυτοτελές έγγραφο θα εκτυπώνεται από τη Δ/νση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου έχει καθοριστεί στα 16 ευρώ, ανά κάρτα, και, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21929/14 (1217/Β/13.5.14) κοινή υπουργική απόφαση, καταβάλλεται από τους αιτούντες πολίτες τρίτης χώρας. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από το κατά περίπτωση παράβολο (υποβάλλεται ακόμη κι αν ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου) και αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης και ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής. Εισπράττεται με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου. Θα πρέπει να επισημανθεί, επίσης, ότι την υποχρέωση καταβολής του τέλους έχουν όλοι οι πολίτες τρίτης χώρας των οποίων τα αιτήματα για έκδοση άδειας διαμονής οδηγούν τελικά στην έκδοσή της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών κάτω των 6 ετών για τα οποία δεν απαιτείται η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. 

Για το σκοπό αυτό, ήδη από το στάδιο της υποβολής της αίτησης, ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να προσκομίζει, πλην του παραβόλου που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την έκδοση των αδειών διαμονής, επιπλέον τέλος ύψους 16 ευρώ, για την εκτύπωση της κάρτας του, το οποίο δεσμεύεται, κατά τη συνήθη διαδικασία, μέσα από το σύστημα (μενού «Διαδικασίες»). Έχει δε, ήδη, ενσωματωθεί στην σχετική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς εγγράφου – κωδικός 4762». 

Η δέσμευση του συγκεκριμένου τέλους έχει εισαχθεί, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, στη υποβολή της αίτησης και όχι κατά την παραλαβή της άδειας διαμονής (η σχετική ρύθμιση του ν.4018/2011 θα προσαρμοστεί αναλόγως άμεσα). Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το τέλος αυτό έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά στην ανάληψη του κόστους εκτύπωσης της κάρτας, σε περίπτωση αίτησης που δεν οδηγεί στην εκτύπωση ηλεκτρονικής άδειας διαμονής, το τέλος θα πρέπει να επιστρέφεται στον αιτούντα. Η επιστροφή του τέλους θα πραγματοποιείται κατά την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.  

Μετά τη δέσμευση του τέλους, καθώς και την εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών που αφορούν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης της βεβαίωσης κατάθεσης (ή της απόδειξης παραλαβής αιτήματος στις περιπτώσεις αιτημάτων για εξαιρετικούς λόγους ή αίτησης με ελλείποντα δικαιολογητικά ), ακολουθεί η διαδικασία λήψης των βιομετρικών δεδομένων του αιτούντος. Η διαδικασία ξεκινά με την έγγραφη ειδοποίηση για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων.

biometric-security

 (ε) Έγγραφη ειδοποίηση για λήψη βιομετρικών δεδομένων 

Σύμφωνα με την παρ.8 του αρ. 1 το ν. 4018/11, η υποβολή της αίτησης τεκμαίρει αμαχήτως τη συναίνεση του αιτούντος για τη διατήρηση και την επεξεργασία των βιομετρικών του δεδομένων (σχετική ενημερωτική σημείωση έχει εισαχθεί στο έντυπο σάρωσης των βιομετρικών στοιχείων, το οποίο υπογράφει ο αιτών στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης της υπογραφής του). Η έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων, ειδικά για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων (ακόμη και αν υποβάλλουν το αίτημα αυτοπροσώπως), αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία, στο σύστημα. Αυτό εξασφαλίζει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ενημερωθεί για την υποχρέωση συμπερίληψης των βιομετρικών δεδομένων του στην άδεια διαμονής, καθώς και για το γεγονός ότι (σύμφωνα με το αρθ. 1, παρ.5 του ν. 4018/2011), η επαναλαμβανόμενη, άνευ αιτιολογίας, μη προσέλευση του, για το σκοπό αυτό, αποτελεί λόγο απόρριψης του αιτήματος. Από τις «Διαδικασίες» εκτελείται, υποχρεωτικά, η διαδικασία «Ειδοποίηση λήψης βιομετρικών», η οποία αφορά στην έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερομένου για τον ακριβή χρόνο λήψης των βιομετρικών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας διαμονής. 

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 

(α) Η άμεση προσέλευση του ενδιαφερομένου για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων, η οποία αφορά στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος παρίσταται αυτοπροσώπως και είναι δυνατή η λήψη των βιομετρικών του δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, ο κανόνας είναι να επιλέγεται η άμεση προσέλευση του ενδιαφερομένου στο γραφείο λήψης (επιλογή Άμεσα), ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία της αίτησης αυθημερόν και να μην απαιτείται αυτός να επανέλθει στην υπηρεσία.

 (β) η υποβολή της αίτησης για την άδεια διαμονής πραγματοποιείται μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου ή άλλου πληρεξουσίου προσώπου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις (πληροφορία που έχει εισαχθεί στο σύστημα κατά την υποβολή της αίτησης). Σε αυτή την περίπτωση επιδίδεται στον πληρεξούσιο έγγραφο με πρόσκληση για την λήψη των βιομετρικών εντός καθορισμένης ημερομηνίας (βλ. κατωτέρω) ή 

(γ) η λήψη είναι αδύνατη για έκτακτους - αντικειμενικούς λόγους που αφορούν λ.χ. την αδυναμία της υπηρεσίας να εξυπηρετήσει το κοινό (πληθώρα αιτούντων κλπ). 

Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η λήψη των βιομετρικών δεδομένων άμεσα γιατί: 

(i) ο ενδιαφερόμενος, ενώ παρέλαβε την ειδοποίηση, αποχώρησε από την υπηρεσία χωρίς να παρουσιαστεί στο γραφείο λήψης, 

(ii) η αίτηση έχει υποβληθεί μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς να συνοδεύεται από τον ενδιαφερόμενο,

 (iii) διαπιστώνεται, κατά την λήψη, ότι η φωτογραφία που προσκομίζει είναι προδήλως μη αποδεκτή ή 

(iv) παρουσιάστηκε έκτακτος λόγος εξ’ αιτίας του οποίου η υπηρεσία αδυνατεί να τον εξυπηρετήσει (υπερβολική προσέλευση κοινού, έκτατα τεχνικά ζητήματα κ.ο.κ.), τότε εκτελείται οι διαδικασίες απενεργοποίησης της πρώτης και έκδοσης νέας ειδοποίησης (μέσα από τις «Διαδικασίες» - «Προσέλευση» - «Με Ραντεβού»), όπου προσδιορίζεται η ακριβής ημερομηνία για τη λήψη. Η σχετική ειδοποίηση, είτε παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο (εφόσον είναι παρών και δεν κατέστη δυνατή ή λήψη), είτε επιδίδεται στον πληρεξούσιο δικηγόρο, είτε αποστέλλεται σε αυτόν διά της συνήθους υπηρεσιακής οδού (στις περιπτώσεις i ή iv ανωτέρω), διασφαλίζοντας την έγκαιρη και με απόδειξη αποστολή του στον ενδιαφερόμενο. Εάν, ωστόσο, δεν προσέλθει κατά την καθορισμένη ημερομηνία στο παραπάνω ραντεβού (νοείται ως πρώτη ειδοποίηση), εκτελείται από το σύστημα η διαδικασία έκδοσης νέας (δεύτερης ειδοποίησης), η οποία αποστέλλεται διά της υπηρεσιακής οδού, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και με απόδειξη σε κάθε περίπτωση αποστολή του στον ενδιαφερόμενο. Εάν αυτή η δεύτερη ειδοποίηση παρέλθει άπραγη, δηλαδή χωρίς την προσέλευση αυτού στην υπηρεσία, τότε η σχετική αίτηση απορρίπτεται. 

Επισημαίνεται ότι η μη προσέλευση στο προκαθορισμένο ραντεβού μπορεί δικαιολογηθεί μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει νέα ειδοποίηση και ακολουθείται, εκ νέου, η ως άνω διαδικασία (πρώτης ή δεύτερης ειδοποίησης, αντιστοίχως). Για την έκδοση της δεύτερης ειδοποίησης θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία που θα καθορίσει η υπηρεσία για την προσέλευση του ενδιαφερομένου για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων συναρτάται σαφώς με τον ημερήσιο προγραμματισμό των υπηρεσιών, δεν θα πρέπει, ωστόσο, να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, ώστε να είναι δυνατός ο τεχνικός έλεγχός τους και η ολοκλήρωση των περαιτέρω ενεργειών, σε εύλογο χρόνο για την έκδοση της σχετικής απόφασης. 

Ειδικά στην περίπτωση των ιδιοκτητών ακινήτων (περίπτωση άρθρου 20Β, ν.4251/2014), εφόσον ο αιτών απουσιάζει από τη χώρα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η ημερομηνία καθορισμού του ραντεβού για τη λήψη των βιομετρικών μπορεί να καθοριστεί σε χρόνο που, κατόπιν συνεννόησης με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, θα βρίσκεται στη χώρα, χωρίς τον περιορισμό των 30 ημερών. Ωστόσο, θα πρέπει να παρέχεται η ενημέρωση ότι χωρίς την υποβολή του σε αυτήν τη διαδικασία, δεν είναι δυνατή η έκδοση της άδειας διαμονής και το αίτημα θα απορριφθεί. Ως εύλογος χρόνος για τον καθορισμό του ραντεβού στις περιπτώσεις αυτές είναι οι 6 μήνες, ενώ, σε κάθε περίπτωση, τα βιομετρικά δεδομένα θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν τη λήξη της βεβαίωσης κατάθεσης του ενδιαφερομένου. 

(ΙΙ) Λήψη βιομετρικών δεδομένων Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής έχει σχεδιαστεί ως έγγραφο υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και προς τούτο ενσωματώνει σειρά στοιχείων ασφάλειας (ορατών και μη) που στόχο έχουν την προστασία του από την παραχάραξη, την κλοπή και χρήση του από άλλο πρόσωπο πλην του κατόχου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραποίηση. Βασικό στοιχείο ασφάλειας αποτελεί, μεταξύ άλλων, η εισαγωγή των βιομετρικών δεδομένων του κατόχου της. Ως τέτοια, στο πλαίσιο των Κανονισμών 1030/2002/ΕΚ και 380/2008/ΕΚ, καθώς και των συναφών εφαρμοστικών αποφάσεων της Ε. Επιτροπής, νοούνται τα δακτυλικά αποτυπώματα δύο δακτύλων (δείκτης αριστερού και δεξιού χεριού), καθώς και η φωτογραφία προσώπου του αιτούντος. Στοιχείο ασφάλειας, επίσης, νοείται η εκτύπωση της ψηφιοποιημένης υπογραφής του κατόχου, το ολοκληρωμένο κύκλωμα επαφής (ως μέσο αποθήκευσης σειράς στοιχείων, σε ψηφιοποιημένη μορφή, που διασφαλίζουν την ταυτοποίηση με τον κάτοχό της), καθώς και η μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ).  

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των στοιχείων της υπόθεσης και προκειμένου για την έκδοση της σχετικής απόφασης, διακρίνονται δύο περιπτώσεις:  

 Η εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης οδηγεί σε χορήγηση/ανανέωση της αιτούμενης άδειας διαμονής: Υπογράφεται το φυσικό σχέδιο της απόφασης από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο και στη συνέχεια εκτελείται, μέσω της εφαρμογής, η διαδικασία "ξεχρέωσης" της απόφασης από το σύστημα. Πρόκειται για ενέργεια που πλέον πρέπει να εκτελεί αποκλειστικά το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υπογραφή της απόφασης είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ και δεν μπορεί να αναιρεθεί. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό, πριν την εκτέλεσή της ο έλεγχος τόσο των στοιχείων της υπόθεσης, όσο και των εκτυπώσιμων στοιχείων στην κάρτα (σε σχέση με τα στοιχεία του φυσικού φακέλου) να είναι ενδελεχής, προς αποφυγή τυχόν λαθών που θα οδηγήσουν στην ακύρωση της κάρτας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκ των υστέρων, οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να πραγματοποιείται, άμεσα, επικοινωνία, με την κεντρική υπηρεσία (Μονάδα Υποστήριξης Έργου). 

(β) Η εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης οδηγεί σε απόρριψη του αιτήματος: Υπογράφεται, κατά τα ανωτέρω, το σχέδιο της απόφασης απόρριψης και η απόφαση επιδίδεται, κατά τη συνήθη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, το τέλος των 16€ επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 

(ΙV) Παραλαβή των εκτυπωμένων εντύπων από τον εκτυπωτικό φορέα Μετά την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης/ανανέωσης αδειών διαμονής, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, επόμενο βήμα αποτελεί η παραλαβή, από την υπηρεσία, των εκτυπωμένων εντύπων.

 Τα εκτυπωμένα έντυπα αποστέλλονται από τον εκτυπωτικό φορέα, απ’ ευθείας στην υπηρεσία, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή των στοιχείων για εκτύπωση (ξεχρέωμα του σχεδίου απόφασης) μέσω εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) και μέσω ασφαλών διαδικασιών.

  Η παραπάνω προθεσμία αποστολής ορίζεται ως το ανώτατο προβλεπόμενο χρονικό όριο, ωστόσο, στην πράξη αναμένεται η προθεσμία αυτή να μειώνεται τουλάχιστον κατά το ήμισυ, ενώ για τις υπηρεσίες με μεγάλο όγκο αιτήσεων η αποστολή θα πραγματοποιείται καθημερινά. Οι εκτυπωμένες κάρτες μεταφέρονται από τον εκτυπωτικό φορέα μέσα σε ειδική βαλίτσα, προστατευμένη με σύστημα παρακολούθησης (GPS), ειδικό barcode και ασφαλισμένη. Κάθε υπηρεσία θα λαμβάνει συγκεκριμένη βαλίτσα, με διακριτικό στοιχείο έναν αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει, στα στοιχεία του, τον κωδικό της υπηρεσίας αυτής και είναι επικολλημένος στην εξωτερική επιφάνεια της βαλίτσας. Δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο της βαλίτσας έχουν ΜΟΝΟ οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του εκτυπωτικού φορέα και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της υπηρεσίας έκδοσής τους, οι οποίοι αμφότεροι διαθέτουν τα κλειδιά της συγκεκριμένης βαλίτσας. Μέσα στη βαλίτσα, πλέον των εκτυπωμένων καρτών, που θα είναι τοποθετημένες έκαστη σε προστατευτικό φάκελο (στον οποίο θα έχει εκτυπωθεί ο αριθμός της άδειας διαμονής που περιλαμβάνει και τα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη τρίτης χώρας), θα περιλαμβάνεται, επίσης, πλήρης κατάλογος με τα στοιχεία των εκτυπωμένων εντύπων που η κάθε βαλίτσα περιλαμβάνει (στον κατάλογο αποτυπώνονται ο αριθμός της κάρτας και τα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη τρίτης χώρας). Η διαδικασία εισαγωγής των εκτυπωμένων καρτών σε κάθε υπηρεσία διαχωρίζεται α) στο στάδιο παραλαβής της βαλίτσας συνολικά και επιστροφής της στον courier, αφού ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος παραλάβει τα φυσικά εκτυπωμένα έντυπα που περιέχονται σε αυτή και β) στο στάδιο της φυσικής παραλαβής κάθε εντύπου ξεχωριστά στο σύστημα, ώστε οι σχετικές υποθέσεις να μπορέσουν να μεταβούν σε κατάσταση επίδοσης (ενημέρωση της απόφασης με τα στοιχεία της εκτυπωμένης κάρτας και μετάβασή του σε κατάσταση εκτύπωσης). Ειδικά για την εκτέλεση του δεύτερου σταδίου, είναι σημαντικό να πραγματοποιείται αντιπαραβολή (οπτικός έλεγχος) των στοιχείων που έχουν αποσταλεί με το αίτημα εκτύπωσης και των στοιχείων που τελικά εκτυπώθηκαν, ώστε σε περίπτωση ασυμφωνίας ή διαπίστωσης οποιουδήποτε λάθους να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μην επιδοθεί η άδεια. Στην περίπτωση διαπίστωσης λάθους θα πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα επικοινωνία με το Τμήμα Υποστήριξης για την εξεύρεση λύσης.

 (V) Η Διαδικασία Επίδοσης Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, επόμενο και τελικό στάδιο είναι η επίδοση της άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου στον κάτοχό της. Όταν πρόκειται για αρχική χορήγηση άδειας διαμονή η επίδοση πραγματοποιείται κατά τη συνήθη διαδικασία. Στις λοιπές περιπτώσεις, (ανανέωση, επανέκδοση, ανάκληση κ.ο.κ.), όπου προϋπήρχε τίτλος διαμονής με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, θα πρέπει να ακολουθείται, επιπλέον, η διαδικασία καταστροφής της, ενώπιον του ενδιαφερόμενου, κατά την επίδοση της νέας κάρτας (ή απόφασης). 

Για το λόγο αυτό, στο αποδεικτικό επίδοσης θα εισαχθεί (σε νεότερη έκδοση της εφαρμογής), στο τέλος, νέο τμήμα που αφορά την εκτέλεση της διαδικασίας καταστροφής της προηγούμενης κάρτας. Η καταστροφή λαμβάνει χώρα ενώπιον του ενδιαφερόμενου, ο οποίος, κατά την παραλαβή της νέας άδειας υποχρεούται να παραδώσει τον ληγμένο τίτλο του, ο οποίος και καταστρέφεται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο των επιδόσεων. 

Για την ασφαλή καταστροφή των εντύπων αυτών απαιτείται από τις υπηρεσίες να προμηθευτούν ειδικούς καταστροφείς (οι προδιαγραφές των οποίων είναι διαθέσιμες και μπορούν να σας διατεθούν). Στο μεσοδιάστημα υπάρχει δυνατότητα καταστροφής της κάρτας με πολλαπλούς ψαλιδισμούς κατά τρόπο ώστε να καταστρέφονται, τόσο τα ουσιώδη εκτυπωμένα στοιχεία του κατόχου, όσο και ιδίως του ολοκληρωμένου κυκλώματος επαφής (chip) που είναι ενσωματωμένο σε αυτή και στο οποίο έχουν αποθηκευτεί τα βιομετρικά του δεδομένα (θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες). 

Προσοχή: επειδή ως ημερομηνία έναρξης (πεδίο “ισχύει από”) της άδειας διαμονής νοείται η επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης άδειας διαμονής, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καλείται για την παραλαβή της νέας άδειας διαμονής το νωρίτερο στην ημερομηνία λήξης της προηγούμενης, καθώς πλέον η προς αντικατάσταση άδεια καταστρέφεται και δεν βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου προς επίδειξη (όπως στην περίπτωση της βινιέτας που επικολλούνταν στο διαβατήριο). Τέλος, στην περίπτωση που η υπηρεσία σας κατέχει ηλεκτρονικές κάρτες, οι οποίες, είτε σας περιέλθουν από τις αστυνομικές αρχές σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, είτε παραμένουν στην υπηρεσία και καταστούν ανεπίδοτες, θα ακολουθείται διαδικασία φυσικής καταστροφής τους (κατά τα ανωτέρω) με την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου και την κοινοποίηση αυτού στην υπηρεσία μας.